Đìều kiện hủy
Bạn có quyền rút khỏi hợp đồng này trong vòng mười bốn ngày mà không cần đưa ra lý do gì. Khoảng thời gian thu hồi là mười bốn ngày kể từ ngày bạn hoặc người thứ ba nhận hàng hoá cuối cùng. Để thực hiện quyền thu hồi của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết (GER-VINA Asia Export, Rulander Strasse 100A, D-01987 Schwarzheide, Điện thoại: +49 35752 70039 hoặc E-Mail: info@ger-vina.com) bằng một tuyên bố rõ ràng (vd. B. thư gửi qua bưu điện hoặc e-mail) về quyết định của bạn rút khỏi hợp đồng này. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu lấy mẫu kèm theo, không bắt buộc. Để duy trì thời hạn hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo về việc thực hiện quyền rút trước khi hết thời hạn rút đơn.

Kết quả của việc huỷ bỏ
Nếu bạn rút khỏi Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ hoàn lại các khoản thanh toán mà chúng tôi nhận được từ bạn, bao gồm cả phí giao hàng (trừ chi phí bổ sung phát sinh từ phương thức phân phối khác) chúng tôi hoàn trả khoản thanh toán và chậm nhất là trong thời hạn mười bốn ngày kể từ ngày nhận thông báo về việc bạn thu hồi hợp đồng này đến với chúng tôi. Đối với khoản hoàn trả này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán như bạn đã sử dụng trong giao dịch ban đầu, Trừ khi có thoả thuận khác từ phíá bạn; Không có trường hợp nào bạn sẽ bị tính phí cho khoản hoàn trả này. Bạn cần phải trả lại hàng hoá cho chúng tôi và trong bất kỳ trường hợp nào không chậm hơn mười bốn ngày kể từ ngày bạn thông báo cho chúng tôi về việc hủy hợp đồng này. Hạn chót được đáp ứng nếu bạn gửi hàng trước thời hạn mười bốn ngày. Bạn phãi chịu chi phí cước vận chuyển. Bạn có thể phải trả tiền cho sự mất mát giá trị của hàng hoá, nếu sự mất giá trị này không thể xử lý qua việc kiểm tra tính chất, đặc điểm và thay đổi của hàng hoá.


Mẫu hủy hợp đồng
(Nếu bạn muốn hủy hợp đồng, vui lòng điền vào biểu mẫu này và gửi lại.)

An:
GER-VINA Asien Export
Rulander Straße 100A
D-01987 Schwarzheide
Tôi / chúng tôi (* ) rút lại hợp đồng đã ký bởi tôi / chúng tôi (*) để mua hàng sau (* ) / cung cấp các dịch vụ sau đây (* )
Hàng đặt vào ngày (* ) / nhận được vào ngày(* )
Tên của người nhận hàng:
Địa chỉ của người nhận hàng:
Chữ ký của người nhận hàng (chỉ khi thông báo trên giấy):……………………………..
ngày: …………………………………